Оферта

Публічний договір
про надання послуг у сфері інформаційних технологій

(договір публічної оферти)
Представник (надалі – Виконавець з однієї сторони керуючись статтями 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі (надалі — Замовник) укласти Договір про надання послуг у сфері інформаційних технологій (надалі — Договір) на нижчевикладених умовах.1. Терміни та визначення

1.1. Терміни та визначення, які використовуються в Договорі, вживаються в наступному значенні:

AРІ сервіс розпізнавання паспортів - прикладний онлайн-сервіс, призначений для розпізнавання паспортів шляхом зчитування необхідної інформації за фотографією паспорта, аналізу та перетворення її в текст з метою прискорення введення паспортних даних для оформлення документів (надалі за текстом – Api сервіс). Сервіс дозволяє приймати http(s) запити від сторонніх інтегрованих сервісів, обробляти їх, та повертати результат такої обробки у вигляді оцифрованого тексту по зображенню.

Api ключ – це згенерована випадковим чином букво-цифро-символьна послідовність, унікальний ідентифікатор, який отримується при реєстрації та дозволяє однозначно визначити запити користувача. З його допомогою проходить ідентифікація користувача та забезпечується безпечна передача запитів до Api сервісу. Надається Замовнику один раз при підключенні до сервісу, є унікальним для кожного користувача та зберігається за ним на весь час.

Надання доступу до Арі сервісу - надання користувачу можливості працювати з AРІ сервісом розпізнавання паспортів в межах сплаченого періоду.

Офіційний сайт Api сервісу інформаційний ресурс мережі інтернет з адресою: http://ocr.solutions (далі - сайт Api сервісу ).

Представник – особа зазначена в переліку представників, представлених на сайті Арі сервісу в розділі "Контакти".

Акцепт — повне, безумовне та беззастережне прийняття умов Договору про надання послуг у сфері інформаційних технологій та Правил користування Арі сервісом.2. Загальні положення

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

2.3. Отримання Aрі ключа та/або оплата Послуг вважається акцептом цього Договору та Правил користування Арі сервісом.

2.4. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі отримати доступ до Арі сервісу за цим Договором.3. Предмет договору

3.1. На підставі даного Договору Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає та оплачує Виконавцю послуги з надання доступу до Арі сервісу, відповідно до обраного періоду (далі - Послуги).

3.2. Послуги надаються шляхом видачі Замовнику Арі ключа, що дозволяє мати доступ до Арі сервісу.

3.3. Арі сервіс є інтелектуальною власністю, правова охорона якої встановлюється Цивільним кодексом України, чинними міжнародними договорами України. Виконавець гарантує наявність у нього прав, необхідних для виконання Договору.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Виконавець зобов'язаний:

- дотримуватися умов даного Договору;

- надавати Послуги протягом сплаченого Замовником періоду;

- зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього під час надання послуг за цим договором, а також змісту особистих повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.4.2. Замовник зобов'язаний:

- виконувати умови даного Договору та Правила користування Арі сервісом;

- надавати достовірні особисті дані та іншу інформацію, необхідну для виконання умов даного Договору;

- оплачувати Послуги відповідно до тарифів Виконавця. Замовник зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання Послуг і тарифи на сайті Арі сервісу;

- для коректної роботи Арі сервісу забезпечити апаратно-програмне середовище, вимоги до якого наведені на сайті Арі сервісу;

- забезпечувати конфіденційність свого Арі ключа;

- не передавати Арі ключ третім особам;

- при зверненні до служби технічної підтримки Виконавця використовувати контактну електронну адресу (адресу, вказану при замовленні Послуги) і повідомляти своє, ім'я та прізвище, посаду, найменування та контактні дані юридичної особи, а також при необхідності використовувати інші варіанти підтвердження своїх прав доступу до Арі сервісу;

- протягом одного року зберігати платіжні документи, що підтверджують здійснення сплати на рахунок Виконавця, та за необхідністю надавати їх копії Виконавцю;

- надати згоду Виконавцю на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" шляхом акцепту цього Договору.4.3. Виконавець має право:

- змінити порядок, умови та тарифи надання Послуг шляхом розміщення інформації на сайті Арі сервісу. У випадку зміни ціни раніше внесена Замовником оплата за новими цінами не перераховується;

- припинити надання Послуг автоматично після закінчення сплаченого Замовником періоду;

- розкривати відомості про Замовника виключно у випадках, передбачених законодавством України;

- розміщувати на своєму веб-сайті, в мережі Інтернет, в презентаціях та інших маркетингових матеріалах, на своїх особистих сторінках у соціальних мережах, прес - релізах та коментарях у ЗМІ інформацію про те, що Виконавець надає Замовнику послуги з надання доступу до Програми, а також найменування та логотип або знак для товарів і послуг Замовника.

4.3.1. Призупинити (тимчасово або повністю) надання Послуг Замовнику без повернення грошових коштів і вимагати письмових пояснень від Замовника в випадках порушення ним обов'язків описаних в п.4.2, а також у таких випадках:

- якщо Виконавець вважає що будь-які дії, вчинені Замовником через отримання доступу до Арі сервісу згідно даного Договору, завдають або можуть завдати шкоди Виконавцю, іншим Замовникам;

- в разі пошкодження чи намагання пошкодити засоби захисту Арі сервісу, а також включення його до складу власних розробок Замовника;

- при публікації та передачі Замовником через мережу інтернет будь-якої інформації, яка паплюжить Виконавця, чи скоєння дій, що перешкоджають нормальній роботі Виконавця.

4.3.2. Заблокувати доступ до Арі сервісу з певної IP-адреси у випадках:

- перевищення кількості запитів з IP-адреси за певний проміжок часу;

- надсилання запитів, які не передбачені Арі сервісом;

- дії з Арі сервісом, що можуть призвести до наслідків, передбачених розділом XVI Кримінального кодексу України "Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), Програм та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку".

4.4. Замовник має право:

- вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов даного Договору;

- у разі виникнення зауважень щодо якості Послуг повідомляти про них Виконавця письмово і своєчасно;

- в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця на умовах передбачених в п.9.3.5. Порядок надання Послуг

5.1. При користуванні Послугами вперше:

5.1.1. Замовник звертається з заявкою на отримання Послуг до служби технічної підтримки Виконавця, яка відправляє Aрі ключ та рахунок на оплату Послуг на електронну адресу Замовника, зазначену в заявці.

5.1.2. Мінімальний період оплати Послуг становить - один місяць. Порядок оплати визначено в розділі 6 даного Договору.

5.1.3. Після оплати Замовником рахунку та отримання Виконавцем 100% суми на банківський рахунок Виконавця, Виконавець надає доступ до Арі сервісу. Доступ надається з першого дня та діє по останній день періоду, зазначеного в рахунку та сплаченого Замовником.

5.1.4. Користуватися Арі сервісом Замовник може за умови використання Арі ключа та наявності доступу до мережі інтернет.

5.1.5. Після закінчення оплаченого періоду надання Послуг доступ Замовника до Арі сервісу припиняється.

5.2. При повторному отриманні Послуг:

5.2.1. Для відновлення доступу до Арі сервісу Замовник отримує рахунок на сплату в порядку, передбаченому п.5.1.1 даного Договору. Мінімальний період оплати становить - один місяць. Порядок оплати визначено в розділі 6 даного Договору.

5.2.2. Після оплати Замовником рахунку та отримання Виконавцем 100% суми на банківський рахунок Виконавця, Виконавець надає доступ до Арі сервісу. Доступ надається з першого дня та діє по останній день періоду, зазначеного в рахунку та сплаченого Замовником.

5.2.3. Після закінчення оплаченого періоду Послуги доступ Замовника до Арі сервісу припиняється.6. Вартість послуг та порядок оплати

6.1. Вартість Послуг за даним Договором визначається відповідно до діючих тарифів і умов оплати, які опубліковані на сайті Арі сервісу. Тарифи вказуються в доларах США та підлягають оплаті в національній валюті України за середнім курсом продажу доларів у банках м. Києва, зазначеним на сайті https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/kiev/usd/ на день оплати.

6.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на банківський рахунок Виконавця.

6.3. Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на банківський рахунок Виконавця. Датою початку надання Послуг Виконавцем є дата початку періоду, вказаного в рахунку.

6.4. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати ціни і вводити нові тарифи. Датою вступу в силу нових цін чи тарифів є дата їх публікації на сайті Арі сервісу. У випадку зміни ціни раніше внесена Замовником оплата за новими цінами не перераховується.

6.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.7. Конфіденційність

7.1. Замовник зобов'язується дотримуватися суворої конфіденційності відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої від Виконавця, і приймати всі розумні заходи для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації згідно даного Договору.

7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося:

- внаслідок форс-мажорних обставин;

- внаслідок порушення конфіденційності за вимогою державних органів згідно чинного законодавства.8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони даного Договору несуть відповідальність за дотримання своїх зобов'язань за Договором згідно чинного законодавства України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за:

- прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або моральну шкоду Замовника, пов'язані із використанням або неможливістю користуватися Арі сервісом;

- за погіршення якості Послуг, перебої у роботі Арі сервісу, що виникли внаслідок причин, що знаходяться поза межами контролю Виконавця.

8.3. Замовник повністю відповідальний за збереження свого Арі ключа і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання. За фактом крадіжки Арі ключа з вини третіх осіб Замовник має право направити на адресу Виконавця заяву про це, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб, які спричинили крадіжку, а для відшкодування грошових коштів, витрачених на вкрадений час Замовник повинен звернутися у відповідні слідчі і правоохоронні органи.

8.4. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

8.5. Розмір відповідальності, не врегульований даним Договором, регулюється діючим законодавством України.9. Момент вступу в силу Договору. Термін дії. Порядок зміни та розірвання.

9.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому Договором та чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

9.2. Сторони мають право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією зі Сторін умов Договору та у випадках, передбачених Договором і чинним законодавством України.

9.3. У разі дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Замовника:

- Замовник зобов'язаний письмово попередити Виконавця за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до моменту його розірвання;

- надіслати копії платіжних документів на адресу Виконавця;

- Виконавець не здійснює перерахунок вартості Послуг за повні місяці використаного періоду та повернення грошових коштів за оплачений, але невикористаний період надання Послуг.

9.4. Внесення змін (доповнень) у даний Договір, зміну порядку, обсягу та умов надання Послуг, проводиться Виконавцем в односторонньому порядку. Усі зміни (доповнення), внесені Виконавцем у даний Договір, набувають чинності й стають обов'язковими для Замовника з моменту їх публікації на сайті Арі сервісу. У випадку незгоди Замовника зі змінами, внесеними в даний Договір, Замовник має право розірвати його у порядку, встановленому даним Договором. Всі додатки, зміни й доповнення до даного Договору є його невід'ємною частиною.10. Додаткові умови

10.1. Укладаючи цей Договір Замовник підтверджує свою згоду, в тому випадку якщо являється фізичною особою, на отримання та обробку Виконавцем персональних даних Замовника з метою виконання умов даного Договору.06.07.2022

Залишились запитання?
Залиште свої контактні дані
і ми зв'яжемося з вами найближчим часом