Terms of use

Правила користування сервісом
Будь ласка уважно прочитайте ці Правила користування AРІ сервісом розпізнавання паспортів («Правила», «Правила користування») перед початком його використання на сайті http://ocr.solutions («Сервіс»), доступ до якого надається Представниками, зазначеними в переліку представників, представлених на сайті http://ocr.solutions в розділі "Контакти" («Представник», «Ми», «Наш»).

Ваш доступ до Сервісу та його використання залежать від Вашої згоди та дотримання цих Правил. Ці Правила розповсюджуються на всіх відвідувачів, користувачів та інших осіб, які використовують або отримують доступ до Сервісу.

Отримуючи доступ до Сервісу або використовуючи його, Ви погоджуєтеся дотримуватися цих Правил. У випадку, якщо Ви не згодні з будь-якою частиною Правил, Ви не зможете отримати доступ до Сервісу.

Ці Правила користування визначають умови використання Сервісу, відповідальність, політику конфіденційності, політику cookies, політику анти-спам з Вами, як користувачем Сервісу («Користувач», «Ви»).

Умови оплатного використання Сервісу додатково регулюються окремим Договором про надання послуг у сфері інформаційних технологій, що укладається з Вами на умовах договору публічної оферти.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Api сервіс розпізнавання паспортів – прикладний онлайн-сервіс, призначений для розпізнавання паспортів шляхом зчитування необхідної інформації за фотографією паспорта, аналізу та перетворення її в текст з метою прискорення введення паспортних даних для оформлення документів (надалі за текстом – Api сервіс). Сервіс дозволяє приймати http(s) запити від сторонніх інтегрованих сервісів, обробляти їх, та повертати результат такої обробки у вигляді оцифрованого тексту за зображенням..

1.2. Api ключ – згенерована випадковим чином букво-цифро-символьна послідовність, унікальний ідентифікатор, який отримується при реєстрації та дозволяє однозначно визначити запити користувача. З його допомогою проходить ідентифікація користувача та забезпечується безпечна передача запитів до Api сервісу. Надається Замовнику один раз при підключенні до сервісу, є унікальним для кожного користувача та зберігається за ним на весь час.

1.3. Доступ — право на використання Api сервісу на умовах, визначених цими Правилами

1.4. Представник — особа, зазначена в переліку представників, представлених на сайті http://ocr.solutions в розділі "Контакти", що має право використовувати Api сервіс та надавати доступ до нього третім особам.

1.5. Користувач — фізична повнолітня дієздатна особа, або юридична особа що отримала право на використання Програмного забезпечення в обсязі та на умовах, передбачених цими Правилами.

1.6. Територія — необмежена територія, на яку розповсюджується дія наданих у відповідності з цими Правилами прав на використання Програмного забезпечення.


2. ПРЕДМЕТ ПРАВИЛ

2.1. Ці Правила є юридично зобов'язуючими. Якщо Ви бажаєте використовувати Api сервіс Вам необхідно повністю та беззастережно прийняти всі умови цих Правил, а також умови «Політики конфіденційності», що розміщена за адресою http:// http://ocr.solutions/privacy, «Політики Cookie», яка розміщена за адресою http://ocr.solutions/cookies. Політика конфіденційності та Політика Cookie нерозривно пов'язані з цими Правилами і можуть змінюватися час від часу.

2.2. Для використання Api сервісу Користувач повинен укласти з Представником Договір про надання послуг у сфері інформаційних технологій, що укладається на умовах договору публічної оферти розміщеної за адресою http://ocr.solutions/offer/ua та отримати Api ключ. Після отримання Користувачем Api ключа та проведення оплати на підставі зазначеного договору, Представник протягом двох календарних днів надає Користувачу доступ до Арі сервісу.

2.3. Користувач не вправі використовувати Арі сервіс з метою та засобами не зазначеними в цих Правилах та/або з метою та способами, які порушують ці Правила.

2.4. Право на використання Api сервісу, що надається в порядку, передбаченому п. п.2.2. Правил, може здійснюватися Користувачем в межах Території (п.1.6), протягом оплаченого Користувачем строку Доступу, який не може бути менше одного місяця.

2.5. Користувачу заборонено передавати третім особам Api ключ або іншим чином надавати третім особам можливість використання Api сервісу.

2.6. Api сервіс не продається та не передається Користувачу у власність або розпорядження іншим чином. Доступ до Api сервісу передбачає право Користувача виключно на використання Api сервісу в межах оплаченого періоду. Користувачу не дозволяється продавати або іншим чином відчужувати права на використання Api сервісу, отримані відповідно до цих Правил.


3. ВИКОРИСТАННЯ AРІ СЕРВІСУ

3.1. Використання Api сервісу Користувачем здійснюється шляхом отримання json Api, до якого Користувач самостійно відправляє документі (Інформаційні матеріали) для їх оцифрування та переводу в текстовий формат json для подальшого обміну даними.

3.2. Інтеграція Api сервісу з додатками, системами та сервісами Користувача не входить до вартості Доступу.

3.3. Забороняється
- інтеграція функцій Api сервісу в сторонні сайти і сервіси, за виключенням випадків коли така інтеграція прямо дозволена Представником або розробником Api сервісу;
- вчинення дій, спрямованих на введення Представника або інших Користувачів в оману;
- використання Api сервісу від імені або замість іншої особи, за виключенням випадків, коли така особа надала Користувачу такі повноваження на підставі довіреності або іншого законного документу, оформленого відповідно до законодавства;
- розкривати технологію або декомпілювати Api сервіс, за виключенням випадків і в тій мірі, коли такі дії беззаперечно дозволені діючим законодавством, не зважаючи на наявність в Правилах даного обмеження.

3.4. Забороняється надання права на використання Api сервісу третій особі, якщо інше не передбачено спеціальною угодою з Представником. Така передача права на використання Api сервісу також не може бути опосередкованою, наприклад, шляхом переуступки тощо.

3.5. Користувач гарантує, що зберігання, обробка, копіювання, відтворення, розповсюдження та інше використання інформаційних матеріалів, що надаються Користувачем в процесі використання Api сервісу, і які містять об'єкти інтелектуальної власності (включаючи але не обмежуючись наступним: текст, графічне зображення, аудіо та відео, комп'ютерні програми, бази даних, знаки для товарів і послуг тощо) не порушує чиїхось прав.

3.6. Використовуючи Api сервіс Користувач надає право використовувати надані ним інформаційні матеріали в тому обсязі, який є необхідним для обробки запитів Користувача за допомогою Api сервісу та обумовлений в цих Правилах.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ


4.1. Користувач вправі:

4.1.1. Використовувати Api сервіс на умовах та в обсязі, передбачених цими Правилами та Договором про надання послуг у сфері інформаційних технологій, що укладається між Користувачем та Представником на умовах договору публічної оферти.

4.1.2. Звертатися до Представника з метою отримання технічної та консультаційної підтримки, пов'язаної з використанням Api сервісу на умовах платної підтримки згідно з Договором про надання послуг у сфері інформаційних технологій.

4.2. Користувач зобов'язаний:

4.2.1. Своєчасно в повному обсязі оплачувати право платного використання Api сервісу, відповідно до Договору про надання послуг у сфері інформаційних технологій, що укладається між Користувачем та Представником на умовах договору публічної оферти.

4.2.2. Не вчиняти будь-яких дій, що можуть призвести до порушення працездатності Api сервісу.

4.2.3. Не пошкоджувати, блокувати, перевантажувати або інших чином наносити шкоду мережам та серверам, де розміщено Api сервіс. В противному випадку Користувач зобов'язаний відшкодувати збитки, спричинені вищезазначеними діями, а Представник має право призупинити дію Правил до того часу, як Користувач не припинить подібні дії, а завдані збитки не будуть належним чином компенсовані.

4.2.4. самостійно нести всі витрати, пов'язані з доступом до мережі Internet, оплатою трафіку тощо.

4.3. Представник вправі:

4.3.1. Призупинити Доступ Користувача до Api сервісу у випадках проведення необхідних профілактичних (регламентних) та ремонтних робіт, проведення яких буде плануватися на час, коли це може призвести до найменшої шкоди Користувачу та інформувати про це Користувача електронною поштою, вказаною ним при укладенні Договору про надання послуг у сфері інформаційних технологій, що укладається між Користувачем та Представником на умовах договору публічної оферти, не менше ніж за 2 (два) робочих дня до дати проведення таких робіт.

4.3.2. Оновлювати версії Api сервісу;

4.3.3. Отримувати від Користувача оплату за надання доступу до Api сервісу.

4.4. Представник зобов'язаний:

4.4.1. Надати Користувачу право користування Api сервісом відповідно до замовленої та оплаченої послуги доступу до Api сервісу згідно укладеного Договору про надання послуг у сфері інформаційних технологій, що укладається між Користувачем та Представником на умовах договору публічної оферти.

4.4.2. Гарантувати, що прийняття Правил не порушує виключних майнових прав розробника Api сервісу;

4.4.3. Надавати Користувачу консультаційну підтримку, пов'язану з використанням Api сервісу каналами зв'язку зазначеними в Договорі про надання послуг у сфері інформаційних технологій за винятком часу, допустимого відповідно до умов платної підтримки за договором.

4.4.4. Зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману від Користувача, не розголошувати, не публікувати та захищати від доступу до неї третіх осіб (крім випадків, передбачених чинним законодавством).


5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Умови та порядок оплати доступу до Api сервісу регулюються окремим Договором про надання послуг у сфері інформаційних технологій, що укладається між Вами та Представником на умовах договору публічної оферти.


6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


6.1. Доступ до Api сервісу надається Користувачу на умовах «як є» (as is) у відповідності з загальноприйнятими в міжнародній практиці принципом. Це означає, що за проблеми, які виникають в процесі доступу, оновлення, підтримки та використання Api сервісу (в т. ч. проблем сумісності з іншими програмними продуктами), невідповідність результатів використання Api сервісу очікуванням Користувача, а також за будь-які наслідки, викликані таким використанням або невикористанням Api сервісу Представник відповідальності не несе. Api сервіс не пристосований і не може бути використаний в інформаційних системах, працюючих в небезпечних середовищах, або обслуговуючих системи життєзабезпечення, в яких збій в роботі може створити загрозу життю людей або спричините значні матеріальні збитки.

6.2. Користувач несе повну відповідальність за зміст та форму повідомлень, за точність, достовірність, повноту, законність, якість та зміст інформаційних матеріалів, які він обробляє за допомогою Api сервісу.

6.3. Користувач несе відповідальність за збереження в таємниці своїх даних авторизації в Api сервісі, Api ключа, http(s) посилання на Api, опис Api сервісу. Дії вчинені за допомогою Api сервісу з використанням даних авторизації Користувача, будуть вважатися вчиненими Користувачем.

6.4. Інформація, надана Представником в своїй діяльності у вигляді новин, прес-релізів та інших інформаційних матеріалів, вважається актуальною на дату їх створення. В зв'язку з наступними подіями та зі сплином часу деяка така інформація може виявитися неповною або такою, що не відповідає дійсності, однак Представник буде вживати розумні економічно обґрунтовані для того, щоб актуалізувати чи видалити її.

6.5. Користувачу надається інформація про різноманітні проекти та майбутні події, пов'язані з Api сервісом, його експериментальних функціях тощо, проте така інформація завжди буде носити попередній характер і актуальні події та обставини можуть відрізнятися в результаті впливу різних факторів.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань згідно цих Правил винна особа несе відповідальність визначену цими Правилами та чинним законодавством

7.2. Відповідальність Представника за будь-яким із положень (умов) Правил обмежується сумою в 10,00 євро. Ці обмеження не застосовуються у відношенні до тих видів відповідальності, які не можуть бути виключені чи обмежені відповідно до чинного законодавства.

7.3. Використання Api сервісу Користувачем способом, не передбаченим Правилами, або з перевищенням наданих прав, є порушенням прав Представника та/або розробника.

7.4. В жодному разі будь-яка із Сторін не несе жодної відповідальності перед іншою стороною за будь-яку упущену вигоду, доходи або непрямі, особливі, випадкові або штрафні збитки, незалежно від того, чи виникли вони внаслідок дії контракту чи з делікту, і, незалежно від теорії відповідальності, навіть якщо Стороні було повідомлено про можливість такої шкоди.

Вищезазначена заява про відмову від відповідальності не може бути застосована в тій мірі, в якій вона заборонена законом.

7.5. У випадку, якщо претензії третіх осіб, будуть пред'явлені Користувачу в зв'язку з порушення Користувачем умов цих Правил, Користувач зобов'язується негайно повідомити про це Представника та врегулювати такі претензії самостійно, за свій рахунок та без залучення Представника, або вжити інші дії, які виключають виникнення витрат та збитків Представника. Представник має право самостійно вжити заходи, спрямовані на захист власної репутації або врегулювання претензій. В такому випадку Користувач зобов'язаний відшкодувати всі понесені Представником витрати (в т. ч. судові витрати, витрати на сплату штрафів, витрати на юридичні послуги та/або правничу допомогу).

7.6. Всі штрафні санкції, передбачені Правилами нараховуються за весь час прострочення.


8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ


8.1. Сторони приймають на себе зобов'язання по дотриманню конфіденційності документації та інформації в межах Правил. Сторони вживатимуть всі необхідні заходи для того, щоб запобігти повному чи частковому розголошенні зазначених відомостей чи ознайомленню з ними з ними третіх осіб без попередньої взаємної домовленості. З переданою документацією та інформацією можуть бути ознайомлені лише ті особи із персоналу Сторін або уповноважені ними особи, які безпосередньо пов'язані із виконанням зобов'язань за цими Правилами.

8.2. За окремим зверненням Користувача направленим Представнику, а також після припинення дії Правил Представник видаляє зі своїх інформаційних носіїв всі дані та резервні копії, які містять персональну інформацію Користувача.

8.3. Факт прийняття Правил не є конфіденційною інформацією. Користувач має право інформувати необмежене коло осіб про те, що Користувач використовує Api сервіс протягом строку дії Правил.

8.4. Щоб уникнути сумнівів будь-який усний чи письмовий обмін інформацією, листування, запити про виконання Сторонами Правил є конфіденційними.

8.5. Для забезпечення відповідності вимогам GDPR обробка персональних даних буде організована у відповідності із вимогами чинного законодавства та Політикою конфіденційності.


9. ЗАХИСТ НАДАНИХ ПРАВ

9.1. Протягом всього строку дії Правил Користувач зобов'язується не оспорювати будь-які права інтелектуальної власності Представника та/або розробника та не сприяти цьому.

9.2. Про випадки протиправного використання третіми особами Api сервісу, що стануть відомими Користувачу, Користувач зобов'язується негайно повідомити Представника.

9.3. У випадку, якщо до Користувача будуть пред'явлені претензії або позови з приводу порушення ним прав інтелектуальної власності третіх осіб в зв'язку з використанням Api сервісу, за умови відсутності вини Користувача, Користувач зобов'язується негайно повідомити про це Представника, а Представник вжити заходи для врегулювання таких претензій.


10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цими Правилами, якщо їх виконанню перешкоджають надзвичайні та непереборні за даних умов обставини непереборної сили.

10.2. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють такі обставини як: землетрус, пожежі, повені, інші стихійні лиха, епідемії аварії, вибухи, військові дії, а також зміни законодавства, що призвели до неможливості виконання Сторонами своїх зобов'язань за цими Правилами.

10.3. При виникненні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цими Правилами одній із Сторін, вона зобов'язана повідомити іншу Сторону негайно після виникнення таких обставин. При цьому строк виконання зобов'язань за цими Правилами переноситься відповідно часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили.

10.4. Якщо обставини непереборної сили продовжують існувати протягом 1 (одного) місяця, будь-яка із Сторін вправі в односторонньому порядку відмовитися від виконання Правил шляхом направлення іншій Стороні повідомлення про це з зазначенням дати відмови.


11. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ. СПОРИ

11.1. До цих Правил застосовується право України.

11.2. Сторони докладуть максимальні зусилля, щоб всі спори та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами з приводу цих Правил, або в зв'язку з ними, вирішувалися шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, спори між Сторонами з приводу цих правил, або в зв'язку з ними, будуть вирішуватися в судовому порядку за місцезнаходженням відповідача.


12. СРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВИЛ

12.1. Правила вступають в силу с моменту акцепту їх умов Користувачем та діють протягом всього строку використання Api сервісу Користувачем до закінчення строку надання доступу за умови належного дотримання Користувачем умов цих Правил

12.2. У випадку відсутності будь-якої активності Користувач в Api сервісі та/або відсутності будь-яких платежів за доступ до Api сервісу протягом 1 (одного) календарного року Представник має право відмовити Користувачу в наданні наступного доступу до Api сервісу, видалити дані про Користувача тим самим припинивши дію Правил.

Представник має право надіслати Користувачу повідомлення електронною поштою за 30 (тридцять) календарних днів до настання вказаної події. У випадку, якщо Користувач не відповідає на надіслані повідомлення з проханням попередити видалення інформації про нього та/або не використовує Api сервіс, Представник не несе жодної відповідальності за збереження/ не збереження даних Користувача


13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Представник залишає за собою право вносити зміни в умови Правил, про що може повідомити Користувача електронною поштою, вказаною ним при укладенні Договору про надання послуг у сфері інформаційних технологій, що укладається між Користувачем та Представником на умовах договору публічної оферти або шляхом розміщення такої інформації на сайті, за 10 днів до вступу змін в силу.

Користувач має право відмовитися від прийняття змінених умов Правил, не замовляти, не оплачувати та не використовувати Api сервіс, і в цьому випадку, Правила будуть вважатися припиненими. Використовуючи Api сервіс Користувачем підтверджує свою згоду з умовами Правил в останній чинній редакції.

13.2. Сторони надають свою згоду на обробку, збирання та зберігання своїх персональних даних у відповідності з нормами чинного законодавства.

13.3. У випадку, якщо будь-яке положення Правил стає недійсним або таким, що не може бути виконаним, всі інші положення Правил залишаються в силі.Залишились питання?
Залиште свої контактні дані
і ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Made on
Tilda